Engoffice

MBËSHTETJA TEKNIKE

Të gjitha produktet në Engoffice ofrohen me garancion afatëgjatë. Ekipe profesionale të certifikuara të servisimit janë në dispozicion në cdo kohë për këshillime dhe intervenime eventuale.

Engoffice ka poashtu qendrën e servisit, e cila ofron shërbime dhe trajnime profesionale dhe të shpejta. Produktet e brendeve si Enrad, Panasonic, GreenLine etj ofrohen me garancion nga 5 deri 10 vite, si dhe koha e intervenimit nga ekipi i servisit në rast të cfardo defekti eventual është 24h, gjë e cila na bën partner afatgjatë dhe të besueshëm.

Qendra e servisit Engoffice posedon të gjitha elementet e pjesëve reserve.

Kontakt